web: raovat.pro
web: simcuulong.com

mua bán & trao đổi sim số đẹp

(dv làm dấu số,bắt số mềm 3 mạng)
hotline: 0912.64.64.64

yh!chat: simcuulong

gmail: simcuulong@gmail.com
số tk.gpb: 79.999999

số tk.vcb: 0691.0046.99999
(giao hàng trên toàn quốc)
năm sinh nguyên kit
0918.04.1969=4 triệu
0919.01.02.71=1 triệu
0919.01.10.71=1 triệu
0915.13.06.71=1 triệu
0909.08.06.71=1 triệu
0919.01.12.72=1 triệu
0915.13.06.73=1 triệu
0919.01.11.73=1 triệu
0919.01.10.74=1 triệu
0919.01.03.74=1 triệu
0919.01.11.74=1 triệu
0919.01.10.75=1 triệu
0919.01.02.76=1 triệu
0919.01.03.76=1 triệu
0919.01.12.76=1 triệu
0909.18.02.76=1 triệu
0909.15.01.76=1 triệu
0903.01.12.76=1 triệu
0908.07.12.76=1 triệu
0907.15.06.76=1 triệu
0908.04.12.76=1 triệu
0907.08.05.76=1 triệu
0909.28.04.77=1 triệu
0909.25.10.77=1 triệu
0918.41.1977=2.5 triệu
0944.68.1977=3 triệu
0914.55.1977 =4 triệu

0936.14.01.77=1 triệu
0919.01.10.78=1 triệu
012345.7.1978=2.5 triệu
0909.12.01.78=1 triệu
0909.28.01.78=1 triệu
0909.12.04.78=1 triệu
0909.11.09.78=1 triệu
0903.13.05.78 =1.2 triệu
0907.15.11.78=1 triệu
0909.05.12.78=1 triệu
0909.02.12.78=1 triệu
0944.16.04.79=1 triệu

0907.18.12.79=1 triệu
01235.68.1979=1.5 triệu

0915.13.06.80=1 triệu
0903.23.01.80=1 triệu
0906.25.07.80=1 triệu
0902.14.09.81=1 triệu
0919.01.03.81=1 triệu
0919.01.07.81=1 triệu
0937.25.08.81=1 triệu
0932.25.04.81=1 triệu
0932.21.05.81=1 triệu
0932.25.06.82=1 triệu
0936.24.09.82=1 triệu
0932.24.06.82=1 triệu
0936.14.07.82=1 triệu
0973.22.07.82=1 triệu
0915.13.06.82=1 triệu
0932.27.09.83=1 triệu
0909.04.07.83=1 triệu
0908.04.09.83=1 triệu
0919.01.07.83=1 triệu
0919.01.02.83=1 triệu
0909.04.11.83=1 triệu
0919.01.07.84=1 triệu
0919.01.03.84=1 triệu
0915.13.06.84=1 triệu
0902.24.03.84=1 triệu
0936.01.07.85=1 triệu
0933.29.05.85=1 triệu
0906.18.07.86=1.3 triệu
0917.19.07.86=1.3 triệu
0919.01.06.87=1 triệu
0945.31.04.89=1 triệu

0902.01.07.90=1 triệu
0906.23.02.90=1 triệu
0919.01.02.91=1 triệu
0919.01.08.91=1 triệu
0942.23.01.91=1 triệu
0902.12.02.91=1.2 triệu
0919.01.09.11 =2.5 triệu

0933.09.07.92=1 triệu
0902.21.09.92=1 triệu
0906.10.11.92=1 triệu
0919.01.03.92=1 triệu
0902.22.10.93=1.2 triệu
0915.13.06.93=1 triệu
0915.13.06.94=1 triệu
0919.01.03.94=1 triệu
0919.01.02.94=1 triệu
0919.01.06.94=1 triệu
0946.10.03.94=1 triệu
0902.10.05.94=1 triệu
0903.25.10.95=1 triệu
0946.10.03.95=1 triệu
0915.13.06.95=1 triệu
0919.01.02.95=1 triệu
0936.22.01.95=1 triệu
0936.20.01.95=1 triệu
0936.14.01.95=1 triệu
0936.10.01.95=1 triệu
0936.02.01.95=1 triệu
0902.21.04.95=1 triệu
0902.10.04.95=1 triệu
0902.17.03.95=1 triệu
0902.22.01.95=1 triệu
0906.20.12.95=1 triệu
0902.13.07.96=1 triệu
0903.22.08.96=1 triệu
0919.01.02.96=1 triệu
0919.01.03.96=1 triệu
0919.01.08.96=1 triệu
0917.19.02.96=1 triệu
0919.01.02.97=1 triệu
0919.02.04.97=1 triệu
0937.27.03.97=1 triệu
0909.22.10.97=1 triệu
0909.08.06.97=1 triệu
0915.13.07.01 =1 triệu
0963.31.11.01 =
1 triệu
0915.13.07.02=1 triệu
0915.13.07.03=1 triệu
0963.31.11.03 =1 triệu
0963.31.11.04 =
1 triệu
0963.31.11.05 =1 triệu
0915.13.07.05=1 triệu
0963.31.11.06 =1 triệu
0963.31.11.07 =1 triệu
0963.31.11.08 =1 triệu
0963.31.11.09 =1 triệu
01234.02.2002=6 triệu

094.399.2013=3 triệu
0942.12.2013 =3 triệu
09.19.19.2014=8 triệu

0166.29.5.1979=1.5 triệu
09.1970.2003=3 triệu
09.1970.2004=3 triệu
09.1999.1973=4.5 triệu
09.1971.1973 =4 triệu

091.777.1976=4 triệu
091.678.1983=4 triệu
091.456.1989=4.5 triệu
0914.14.1996=4.5 triệu
091.789.1997=4.5 triệu
091919.1978 =25 triệu
091919.1996 =25 triệu
giá trên chưa fix anh em nhé