Giới thiệu công ty xổ số điện toán Việt Nam
Giới thiệu công ty xổ số điện toán Việt Nam có địa chỉ website chính : http://jackpot.com.vn/ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xổ số cung cấp các loại hình dịch vụ giải trí xổ số như : xổ số tự chọn ,xổ số điện toán, ....
Giới thiệu chung và tầm nhìn và sứ mạng của công ty xổ số điện toán Việt Nam.

Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tổng quát củ chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2011- 2020 đó chính là "Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại" và "Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững".
Đất nước ta đang trên đà phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu bởi sự tiếp thu các thành tự khoa học công nghệ đưa vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Một trong những hoạt động không thể không kể đến, đó chính là hoạt động kinh doanh xổ số mà trước đó, trên thế giới việc sử dụng mạng thông tin, mạng viễn thông, các thiết bị điện tử để hiện đại hóa quy trình phát hành xổ số từ đó mang đến các trò chơi giải trí có thưởng có tính linh hoạt và giải trí cao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân.
Nhằm tiếp thu những chiến lược nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, ngày 11 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương hiện đại hoá hoạt động kinh doanh xổ số theo đó Chính phủ cho phép thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán để tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước. Đây là quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế trên thế giới và thực tiễn phát triển về khoa học công nghệ, điện tử viễn thông ở nước ta.
Quyết định số 2933/QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào ngày 05 tháng 12 năm 2011 cho phép thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán và thực hiện các chức năng kinh doanh các loại hình trò chơi giải trí có thưởng khác theo quy định pháp luật. Công ty được chủ động kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật, chủ động tổ chức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua các thiết bị điện tử, phương tiện viễn thông, Internet theo lộ trình kinh doanh do Bộ Tài chính phê duyệt và phát triển mạng lưới phân phối thông qua việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân làm đại lý theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.
Ngày 11/11/2014, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số số 88/GCN-KDXS cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.Theo đó, Công ty đủ điều kiện phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán như xổ số tự chọn số ma trận, xổ số tự chọn số dãy số, xổ số tự chọn số quay nhanh và các loại hình xổ số tự chọn số điện toán khác.