Liên hệ: 01258884933 (Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Đặc điểm: chó cái, màu sắc vện cọp, xoáy kiếm rất đẹp, đồm lưỡi, chân màng, đuôi vót cần câu, rất khôn lanh và thân thiện người, 1,5 tháng tuổi.
Giá bán: 2,8 triệu

2. Đặc điểm: Chó vện cái, màu sắc vện lửa, xoáy kiếm, đốm lưỡi, chân màng, đuôi vót cần câu, khoảng 3 tháng tuổi, đã chích ngừa care và dại (có sổ kèm theo), chó rất khôn lanh và than thiện người, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 3 triệu
2. Đặc điểm:
Chó cái, màu sắc vàng, xoáy đao, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh và than thiện người, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 1,3 triệu