Hien trang trai dang nuoi chim tri khoang co do
Dang ban giong ai co nhu cau mua giong xin lien he . A Truong sdt 0908443691.Dia chi ap Tan Phong, xa Hang Gon, tx Long Khanh, tinh Dong Nai