Hien tai trang trai dang kinh doanh chim tri do
Ai can mua giong xin lien he : A Truong sdt 0908443691 . Dia chi ap Tan Phong,xa Hang Gon, tx Long Khanh, Tinh Dong Nai.