Tất cả đều là sim nguyên kit chưa kick tk 0đ
0965.04.8808
0965.04.8818
0965.04.8828
0965.04.8838
0965.04.8848
0965.04.8878
09679.200.39
0965.134.166
0965.057.166
0965.057.168
0965.057.188
0965.04.8799
0965.04.8839
0965.04.8966
0965.04.8968
0965.04.8969
0965.04.8986
0965.03.04.39

Cả lô 120k/sim
______________________


0965.030.414
0965.030.424
0965.030.434
0965.030.444
0965.030.454
0965.030.456
Cả lô 220k/sim
______________________