Các doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 và đầu năm 2014 đến tháng 9, bước sang năm 2015 có thuộc diện được kê khai thuế theo quý không, và nếu được phải làm thủ tục nào ( xin hỏi có thông tư nào hướng dẫn không ạ).


Vừa rồi tôi có 1 đơn vị mới thành lập, vậy doanh nghiệp mới thành lập này phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế để được kê khai thuế theo quý và được áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Trả lời

Căn cứ Điều 15 Chương IV TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

“b) Khai thuế GTGT theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý


Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định
b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 1/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.”

Theo quy định trên, trường hợp DN mới bắt đầu hoạt động SXKD việc khai thuế GTGT sẽ được thực hiện theo quý. Đối với DN năm 2013 có tổng doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015; 2016 do DN kê khai hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là trên 50 tỷ đồng thì DN vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.