Thanh lý vài em taxi AB.AB.AB

Anh em có nhu cầu liên hệ

Viễn Thông Công Hoàng

0995.07.07.07

(08)66.52.9999


Giao Dịch Toàn Quốc

@-)@-)@-)@-)

0995.07.07.07
25 triệu

09.64.62.62.62
25 triệu

09.64.65.65.65
27 triệu

09.64.63.63.63
26 triệu

0965.02.02.02
25 triệu

0964.35.35.35
27 triệu

0965.03.03.03
27 triệu

0964.97.97.97
25 triệu

@-)@-)@-)
Thanks anh em !

Up là thanks liền ah !!!