Giá: 2tr..2kg gà đổ mái có thể lên 2kg3

Giá: 2tr..1kg2 gà mỹ rặc tre

Giá:2tr5..1kg7 mỹ rặc còn lớn

Giá:1tr5..1kg7 gà nòi còn lớn có thể lên 2kg-2kg2