09.4444.1944 = 1.5tr
0945.888.168 = 2.5tr
0945.888.198 = 1.5tr
0947.888.198 = 1.5tr
0943.666.179 = 1.2tr
0943.777.186 = 1.0tr
0124.8888.186 = 900k
0125.8888.186 = 900k
01248.186.186 = 900k
01246.186.186 = 900k

trả sau 5tháng, vào tên chính chủ, call free mỗi tháng 94k, thanh toán = ezpay (nạp thẻ như trả trước)