0969.89.6789 - 45tr
0969.77.8888 - 85tr
0988318888 - 90tr
Sim nguyên kít sang tên mọi lúc mọi nơi
Ai thiện chí call 0944026789 để làm việc