LCD 19" Samsung, modell: 931BW: Giá 1350K

LCD 19" Samsung, modell: 940BX Giá 1150K

LCD 19" Green-house, Giá 1150K

LCD 17" HP Model LE1711, bị sọc nhẹ 400K

LCD 15" hàng new Fullbox bh 12 tháng giá 700K

LCD 15" Samsung Model 150mp Giá 400K.
Tất cả hàng bán ra bh tránh nhiệm 1 tháng