Đầu tháng bị bùng kèo, bán rẻ cho ae.091.64.01234 = 5tr5 (nofix)
Ae quan tâm lh: 091.61.56789