097.860.1368 va 0962.754.789 nkit giá thanh lý 2t3/2s
lh 0932.768686