Ban chim hoa mi da goc Lang Son 1 năm rưỡi lồng, chim mới xong lông, nết dữ, chim to con, chim zin. Dùng để đá hoặc hót đều được. Giá 3 triệu.

Lien he: Anh Khoa Go Vap: 0908.556.419