09.1991.1292 200k

0919.83.53.73 200k

0919.830.839 250k


hạn kích 31/05/2013

giá tốt anh em kết call nhé

p/s xin đừng mặc cả