Liên hệ: 0933652896 (Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Chó đực, màu sắc vàng, xoáy kiếm dài rõ rất đẹp, đốm lưỡi, đuôi vót cần câu, chó rất khôn lanh và thân thiện người, 9 tháng tuổi.
Giá: 1,8 triệu.
2. Đặc điểm:
Chó cái, màu sắc vàng, xoáy đao, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh và than thiện người, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 1,3 triệu
3. Đặc điểm: Chó vện cái, màu sắc vện lửa, xoáy kiếm, đốm lưỡi, chân màng, đuôi vót cần câu, khoảng 3 tháng tuổi, đã chích ngừa care và dại (có sổ kèm theo), chó rất khôn lanh và than thiện người, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 3 triệu