0949671888 2800K\
Fix nếu ai nhiệt tình mua nha
Liên hệ 0947891988 or 0948925668