Bác nào biết tung tích e ấy ở đâu xin liên hệ chữ kí giúp e ạ.Đa tạ,đa tạ