lô rác : cả lô:giá 85k/sim

096.20.3.1953.....tk200k(100c-100p)
096.207.1950.....tk200k(100c-100p)
096.207.1953.....tk200k(100c-100p)
096.207.1954.....tk200k(100c-100p)
096.207.1957.....tk200k(100c-100p)
096.207.1951.....tk200k(100c-100p)
09620.636.94.....tk200k(100c-100p)
09621.788.94.....tk200k(100c-100p)
0962.1700.94.....tk200k(100c-100p)
096.20.234.91.....tk200k(100c-100p)
0962.1757.92.....tk200k(100c-100p)
09620.434.92.....tk200k(100c-100p)
09620.383.94.....tk200k(100c-100p)
0966.196.038....tkp200k
0966.202.656....tkp200k
096.63.63.285...tkp200k
09662.362.87....tkp100k
0968.414.338....tkp100k
09662.361.82....tkp100k
0966.23.6164....tkp100k
0966.236.173....tkp100k
096.95.13.1.87..tkc60k
09.69.60.61.50..tkc60k
096.98.05.9.70..tkc60k
đang gd:
liên hệ : 0964.08.8686-0947.04.8666-096.33133.96
http://simphung.vn