0968.82.62.82
0968.826.286 cả cặp giá 1t5 nkit

0937.852.852 trả sau giá 2t8 còn 4tháng
0937.374.374 trả trước giá 4t5
lh.0932.768686