Ba giới từ chỉ thời gian, vị trí "in", "on", "at" thường khiến người học cảm thấy khó nhớ. Sơ đồ hình phễu sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.
In – phần đỉnh của phễu: chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất.
Xem thêm: thì quá khứ tiếp diễn
ü Về thời gian, "in" dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như "century" (thế kỷ) cho đến "week" (tuần).
Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.
Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon
ü Về địa điểm, "in" dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).
Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood.
ü "In" dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho đến thị trấn , làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.
On – phần giữa của phễu: địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với ""in".
ü Về thời gian: "on" dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.
Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th, .
Ngoại lệ: on my lunch break.
Xem thêm: thì tương lai đơn
ü Về địa điểm: "on" dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển...
Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street .
ü Như vậy, "on" dùng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp; địa điểm là các vùng.
At – phần chóp phễu: thời gian địa điểm cụ thể nhất
ü Về thời gian, "at" dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.
Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.
Ngoại lệ: at night.
ü Về địa điểm, "at" dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.
Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.
Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ "in", "on", "at" tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.
Xem thêm: đề thi toeic có đáp án