Bagiới từ chỉ thời gian, vị trí "in", "on", "at"thường khiến người học cảm thấy khó nhớ. Sơ đồ hình phễu sau sẽ giúp bạn giảiquyết vấn đề này.
In– phần đỉnh của phễu: chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất.
Xemthêm: đề thitoeic 2017
üVề thời gian, "in" dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhấtnhư "century" (thế kỷ) cho đến "week" (tuần).
Vídụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April,in the future.
Ngoạilệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon
üVề địa điểm, "in" dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia),cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).
Vídụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood.
ü"In" dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từchung nhất cho đến thị trấn , làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon,evening.
On– phần giữa của phễu: địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với""in".
üVề thời gian: "on" dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.
Vídụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th, .
Ngoạilệ: on my lunch break.
Xemthêm: cấutrúc thì tương lai đơn
üVề địa điểm: "on" dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đườngphố, bãi biển...
Vídụ: on Broadway Street, on the beach, on my street .
üNhư vậy, "on" dùng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp;địa điểm là các vùng.
At– phần chóp phễu: thời gian địa điểm cụ thể nhất
üVề thời gian, "at" dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnhkhắc.
Vídụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, atthe start of the movie, at the moment.
Ngoạilệ: at night.
üVề địa điểm, "at" dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.
Vídụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.
Nhưvậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ "in","on", "at" tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vàingoại lệ như trên.
Xemthêm: https://elight.edu.vn/