Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ không phải là một thành phần cần thiết phải có trong câu. Chúng có thể bổ sung về nghĩa nhưng nếu bị lược bỏ đi thì câu vẫn đúng ngữ pháp. Trong tiếng anh có hai loại mệnh đề quan hệ. Việc phân biệt sự khac nhau giữa hai loại này là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quyết định chọn đại từ nào sẽ được sử dụng để mở đầu mệnh đề. Có một trang khác chi tiết hơn về sự sắp xếp giới từ trong mệnh đề quan hệ.
Xem thêm: ngữ pháp thì hiện tại đơn
Mệnh đề xác định
Mệnh đề xác định chỉ cho người đọc biết chính xác về đối tượng ( người, vật…) mà chúng ta đang nói đến trong câu. Nếu mệnh đề xác định bị lược bỏ khỏi câu thì ý nghĩa của toàn bộ câu sẽ thay đổi một cách đáng kể. Mệnh đề xác định không bị chia cắt với phần còn lại của câu văn bởi bất kì dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn nào.
Xem thêm: các thì cơ bản trong tiếng anh
Example:
The woman who visited me in the hospital was very kind.
The umbrella that I bought last week is already broken.
The man who stole my backpack has been arrested.
The weather that we had this summer was beautiful.
Learn more about using defining relative clauses correctly.
Mệnh đề không xác định
Mệnh đề không xác định có tác dụng bổ sung thêm thông tin về người hay vật mà chúng ta đang đề cập đến trong câu. Nếu mệnh đề không xác định bị lược bỏ, thì một số thông tin về chủ thể sẽ bị thiếu sót, nhưng nhìn chung thì ý nghĩa của câu vẫn giữ nguyên. Mệnh đề không xác định luôn được chia cắt bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.
Xem thêm: cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh