1. NO:
NO hầu hết được dụng như một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó.
Ex:
I have no choice.
He has no mercy.
She has no books.
NO dùng được với Single - Plural Countable Noun và Uncountable Noun.
Xem thêm: cách sử dụng used to
Ex:
no tree
no trees
no money
Trả lời câu hỏi "Yes - No"
Ex:
Is she there? No, she isn't.
Am I right? No, you're not.
2. NOT:
Thường đi sau 1 động từ TO BE
Ex:
I am not going to meet him today.
Switch off wherever a computer is not used.
Xem thêm: sach ngu phap tieng anh
3. NONE:
NONE Thường được dùng như một đại từ.
Ex:
None of the pens is mine
None of us will go to that cave.
NONE dùng được với Plural Countable Noun và Uncountable Noun
Ex:
None of the trees
None of the grass
Động từ đi sau chia theo số ít hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều thì INFORMAL, thông thường người ta hay chia theo số ít.
Ex:
None of the bags is hers.
None of those chairs is going to be repaired.
* Ngoài ra, trong đối thoại thường ngày bạn sẽ nghe thấy những câu sau đây, đều mang nghĩa là "không" cả:
A: Are you in good mood?
B: Nope.
=> "Nope" được xem như một slang (từ lóng), chỉ dùng trong văn nói thôi. Ở câu ví dụ này "Nope" = "No, I'm not". Đối với "Yes" cũng thế => "Yep"
A: Do you feel bad about this?
B: Nope, not at all.
A: Come on, this dance is fun.
B: Not a chance.
= There is no chance that I will try this dance.
Xem thêm: các dạng so sánh trong tiếng anh