0924.113.113=19t

0928.977.888=3,8t

0928.592.592=3,5t

0928.527.527=3t

0928.512.512=3t

0928.97.5678=2,5t

0928.5.12468=1,2t

0928.979.222=1t

0928.527.666=1,2t

0928.59.2345=2t

0928.977.222=700k

anh em có nhu cầu call mình còn nhiều