CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CARLO GAVAZZI***
PS21LPS11R1TOO(Loại cần tăng đưa được -Vỏ nhựa ) ********
*PS31LPS11R1TOO(Loại cần tăng đưa được -Vỏ kim loại) ***
*PS21L-PS11R1-MOO ***********
*PS31L-PS11R2-MOO ***********
*PS21LPS11LSTOO (Loại cần ru di - Vỏ nhựa) *********
*PS31LPS11LSTOO (Loại cần ru di* - Vỏ kim loại) ***
Z - 15 GQ - B (công tắc hành trình đen đầu chùa ko bánh xe)
Z - 15 GQ 22 - B (công tắc hành trình đen bánh xe dọc)
Z - 15 GW 22 - B (công tắc hành trình đen cần ngắn)
*
ĐIỆN DUNG*
CA12CLC08BP Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)*******
*CA18CLC12BP Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)******
CA18CLF08NA Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)*******
CA18CLF08PA Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)*******
CA18CLF08TO Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)*******
CA18CLN12PAM1****
CA30CLF16CP Cuộn cảm tiệm cận***
CD50CNF06NO Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)******
EC3025NPAPL Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)********
EC3025PPAPL Cuộn cảm tiệm cận (Điện dung)********
EC3025 TBAPL Cuộn cảm tiệm cận* (Điện dung)******
PHOTOSENSOR
EO1804PPAS - 1 (Photoensor)
EO1804NPAS (Photosensors)
EO1804PPAS (Photosensors)
ET1820 (Photosensors)
ET1820NPAS (Photosensors)
PA18CSD01NA (Photosensor)
PA18CSD04NAM1SA* (Photosensor)
PA18CSD04NASA* (Photosensor)
PA18CSD04PAM1SA* (Photosensor)
PA18CSD04PASA* (Photosensor)
PA18CSR30NAM1* (Photosensor)(3m - có gương)
PA18CSR30PA* (Photosensor)
PA18CSR30NA *(Photosensor)
PA18CST10* (Photosensors 0-10m - NPN)
PA18CST10M1 Tế bào quang điện (Photosensors 0-10m - NPN)
PA18CST10NA* (Photosensors 0-10m - NPN)
PA18CST10PAM1 Tế bào quang điện (Photosensors 0-10m - PNP)
PC50CND20BA Tế bào quang điện (Photosensor)
PC50CND20RP* Tế bào quang điện (Photosensor)
PC50CNR10BA* (Photosensor)
*
PC50CNR10RP Tế bào quang điện (Photosensor) L=10m
PC50CNT20B Tế bào quang điện (Photosensor)
PC50CNT20BA* (Photosensor)
PC50CNT20R* (Photosensor)
PC50CNT20RP* (Photosensor)
PD30CNB15NPRT -Tế bào quang điện ( Thu phát chung 150mm)
PD30CNB15PPRT* - Thu phát chung 150mm
PD30CND10NPDU (Photosensor)Thu phát chung 1m
PD30CND10PPDU - Thu phát chung 1m
PD30CNP06NPDU* -Tế bào quang điện gương 6m
PD30CNP06PPDU - Tế bào quang điện
PD30CNT15NMU* - Thu phát riêng 15m
PD30CNT15NPDU - Thu phát riêng 15m
PD30CNT15PM5MU
PD30CNT15PMU* - Thu phát riêng 15m
PD30CNT15PPDU - Thu phát riêng 15m
PD30CNT15PPM5DU
PMD8RI (Photosensors)
VP03EP (Photosensors)
VP04E (Photosensors)
VPB1MPA (Photosensors)
MOFR - M12 - 2 (Photosensor)
MOFT50 - M12 - 2 (Photosensor)
Photo senser phi 18 : E3F2 - DS10C4N
Photo senser phi 18 đối xứng : E3F2 - 7B4 - P1
Photo sensor 18: E3F2 - DS10 Z1
Photo Sensor : E3HF - 1E2
Thu phát chung : E3R - DS30E4
Photo sensor đối xứng : E3S - BT61
Photo U: E3S - GS3E4
CẢM BIẾN TỪ
EI1808TBOSS (Proximity)*****
EI3015TBOSS (Proximity)*****
IA05BSF10NOP (Proximity)**
IA05BSF10POP (Proximity)***
IA08BLF15NC (Proximity) ***
IA08BLF15NO (Proximity)****
IA08BLF15NOM5 (Proximity)***********
IA08BLF15PC (Proximity)*****
IA08BLF15PO (Proximity)*****
IA08BLF15POM5 (Proximity)
IA12ALC03AG - K****
IA12ALF02NOM1 (Proximity) - Conector*****
IA12ALF02POM1 (Proximity) - Conector******
IA12ASF04POM1 (Proximity) -Cuộn cảm tiệm cận( Conector - PNP - NO) IA12ASN04NOM1*******
IA12DSF02NC (Proximity) - NPN *****
IA12DSF02PC (Proximity) - đầu bằng
IA12DSF04NO (Proximity) - NPN - NO*********
IA12DSF04PO (Proximity) - đầu bằng - thân ngắn*****
IA12DSN08DC (Proximity) ***
IA12DSN08DO (Proximity) - 2 dây***
ICB 12 LF02NO*********
IA18ASF08NOM1 (Proximity)-Rắc cắm - NPN - NO*
IA18ASF08POM1 (Proximity)-Rắc cắm - PNP - NO**
IA18ASN08NOM1 (Proximity)-Rắc cắm - NPN ********
IA18DSF08NO (Proximity) - Có dây - NPN - NO Đầu bằng**
IA18DSF08PO (Proximity) - Có dây - PNP - NO********
IA18DSN08NC (Proximity) - Có dây - NPN - NO******
IA18DSN08PC (Proximity) - Có dây - PNP - NO*******
IA18DSN14DC (Proximity) ***
IA18DSN14DO (Proximity) - 2 dây***
IA30ALF10POM1******
IA30ASN15N0M1 (Proximity Sensors)**********
IA30DSN15N0 (Proximity)- Có dây -NPN - NO********
IA30DSN15P0 (Proximity)- Có dây -PNP - NO**********
IA30DSN22DC (Proximity)- Có dây *
IA30DSN22DO (Proximity)- Có dây *
IC08ANC15NO-K (Proximity)***********
IC17CNC04NO-K Cuộn cảm tiệm cận (Proximity) - NPN*****
IC17CNC04PO-K (Proximity) - PNP**
IC40CNN30NAT1 (Proximity)-NPN - NO/NC***********
IC40CNN30PAT1 (Proximity) - PNP - NO/NC***********
ID25CNC20NO-K (Proximity)***********
ID25CNC20PO-K (Proximity)
Proximity: E2K - F10MC1
Proximity : E2EC - C2R5C1
Proximity : TL - T5MY1
Proximity : TL - M2ME1
Proximity : TL - N7MD1
Từ phi 30 PNP - NO : TL - XP10
Từ phi 30AC - NC: E2E - X10Y2
Từ phi 30DC - NO: E2E - X20MD1
Từ phi 30DC - NO : TL - M2MD1 - 2
Từ phi 18: E2E - X7D1 - M1G5
Từ phi 18: E2E - X7D2 - M1G5
Từ phi 30 : E2E - X10D2 - M1G
Từ phi 12 : E2E - X8 MD1
Từ phi 12 : E2E - X2E1
Từ phi 12 DC: E2E - X5MC1
Từ phi 8: E2EG - X1R5B1
Từ vuông 17: TL - Q5MC
E2GN-M18KS05-WS-C1********
E3FN-P18KDR1-WP-BL********
E2GN-M18KS05-WS-B1********
E2GN-M12KN05-M1-B1*******
E2GN-M12KN05-M1-C1*******
E2GN-M12KN05-WP-B1*******
E2GN-M12KN05-WP-C1*******
E2GN-M12KS02-WP-B1********
E2GN-M12KS02-WP-C1********
E3FN-P18KDR1-WP-CL********
RƠ LE BÁN DẪN SSR
RAM1A23A100*********
RAM1A23A75***********
RAM1A60A125*********
RAM1A60D125*********
RAM1A23A50***********
RM1A40D100 (Relay) -SSR***
RM1A40D50 (Relay) -SSR*****
RM1A40D75 (Relay) -SSR 400V - 75A DC***
RM1A40A75 (Relay ) SSR 400V - 75VAC****
RM1A 23 A100**********
RMIA60A50S106*******
RM1E40AA100* (SSR)***********
RM1E40AA25 (SSR)**
RM1E40AA50 (SSR)**
RS1A23A2 - 25 (SSR)
RS1A40A2 - 40**********
RS1A40D10 (SSR)*****
RS1A48D25 (Relay) - SSR 25A - 480V*********
RS1A48D40 (Relay) - SSR 40A - 480V*********
RZ3A40A55 (SSR) 55A - 400VAC****
RZ3A40A75 (SSR) 75A - 400VAC****
RZ3A40D25 (SSR) 25A -400VDC*****
RZ3A40D40 (SSR) 40A - 440VAC****
RZ3A40D55 (SSR) 55A - 400VDC****
RZ3A40D75 (SSR) 75A - 400VDC****
RP1A23D5M1 (SSR) 1P - 5A - 230VDC********
KHỞI ĐỘNG MỀM (SOFTSTARTER)*******
RSE4003-B Bộ nắn vòng tĩnh*
RSE4812 - B Bộ nắn vòng tĩnh***********
RSE4012-B Bộ nắn vòng tĩnh*
RSHR4025CV20 (Softstarter) (khởi động mềm) 11Kg***********
RSHR4045CV20 (Softstarter) (khởi động mềm) 22KW*********
RSC -AAM60 (Thyristor)*******
BỘ NGUỒN**
SPD05101 Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (Power Supply) -5VDC - 2A *****
SPD05181 Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (Power Supply) -5VDC - 3A *****
SPD05301 Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (Power Supply) -5VDC - 6A *****
SPD12181(Power Supply) - 12VDC - 1.5A****
SPD12301(Power Supply)- 12VDC-2.5A*******
SPD12601 Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (Power Supply) - 12VDC - 5A***
SPD241201 (Power Supply) -24VDC - 5A*****
SPD24181(Power Supply) - 24V - 0.75A*******
SPD242401(Power Supply) - 24VDC - 10A***
SPD24301(Power Supply) (Bộ nguồn 24VDC - 1.25A)********* *
SPD244801(Power Supply) (Bộ nguồn 24VDC - 20A)**********
SPD24601 (Power Supply) - 24VDC - 2.5A***
SPD24901 Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (Power Supply) -24VDC - 3.75A
Bộ nguồn S8JC-Z10024CD( Bộ nguồn 100W-4.5A-24VCD)
Bộ nguồn S8JC-Z15024CD( Bộ nguồn 150W-6.5A-24VCD)
Bộ nguồn S8JC-Z05024CD( Bộ nguồn 50W-2.1A-24VCD)
Bộ nguồn S8JC-Z03524CD( Bộ nguồn 35W-1.5A-24VCD)***
TIMER
FAA01DW24B001*****
FAA08DW24B001*****
FMB01DW24B001*****
DCB01CM24 Bộ định thời gian**********
DFB01CM24 ( Relay giám sát tần số)* ***********
DAA51CM24B001 ( Timer)***
DAA71DM24 ( Timer)***********
DAC01CM24* ( Timer sao tam giác)**
HAA14QM24 Bộ định thời gian*********
Timer 8 chn mini 220V ADX21047
H3CR-A8(Đồng hồ đo thời gian 1,2s -300h, 100-240VAC)
H3JA-8A AC200-240 10S, 1 Cặp tiếp điểm
H3JA-8A AC200-240 30S, 1 Cặp tiếp điểm
H3JA-8A AC200-240 60S, 1 cặp tiếp điẻm****
RƠ LE GIÁM SÁT BẢO VỆ PHA
DPA01CM44 ( Relay bảo vệ pha)******
DPA01DM48**
DPA53CM48**
DPB01CM48**
DPB02CM48**
DPC01DM48**
DTA01C230 (Relay bảo vệ nhiệt độ Motơ)****
DUA01CB23500V ( Relay quá áp)****
DUB 01CB 23 500V ( Relay cao áp thấp áp)*
DUB02CT23 ( Relay cao áp thấp áp)*
DWA01CM48 5A ( Relay bảo vệ mất pha)****
DWB01CM4810A Relay bảo vệ tải 3 pha******
DMB51CM24B006****
DIA01CB235A ( Relay quá dòng)******
DIA53S724100A ( Relay quá dòng)***
DIA53S72450AF********
BIẾN TẦN
Biến tần FR-D720 -0,75K*******
Biến tần FR-D720 -0,4K*********
Biến tần FR-D720 -0,2K*********
Biến tần FR-D720 -1,5K
Biến tần 3G3JX-A2015-Cơng suất 1,5kw-2.0Hp-3 pha 200V
Biến tần 3G3MX2-A4040-Cơng suất 4,0kw-3 pha 400v********
Biến tần 3G3JX-A4037 - Cơng suất 3,7kw-5.0hp - 3 pha 400V*********
Biến tần 3G3JX-A4022 - Cơng suất 2,2kw-3.0hp - 3 pha 400V*********
Biến tần 3G3MX2-A4055-Cơng suất 5,5kw-7,5hp-3 pha 400v**********
Biến tần 3G3MX2-A4022-Cơng suất 2,2kw- 3,0hp-3 pha 400v*********
Biến tần 3G3JX-A2007 - Cơng suất 0.7kw-3 pha 200v**********
Biến tần 3G3JX-A4015- Cơng sut 1,5kw-2hp-3 pha 400v*****
Biến tần 3G3MX2-A4015 -Cơng suất 1,5kw-2hp - 3pha 400v***********
HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ
E5CZ-Q2T( Nhiệt 48X48), Ng vo 12VDC, 2 alarm****
E5CZ-R2T( Nhiệt 48X48), Ng vo Rơ le, 2 alarm********
E5EZ-R3T( Nhiệt 48X96), Ng vo Rơ le, 3 alarm********
Đồng hồ E5CSL-RP AC100-240********
Đồng hồ E5CWL-R1P AC100-240*****
Đồng hồ E5CWL-R1TC AC100-240**
Đồng hồ E5CSL-RTC AC100-240******
Đồng hồ E5CWL-Q1P AC100-240*****
Đồng hồ E5CWL-Q1TC AC100-240**
Đồng hồ E5CC -CX2ASM-800***********
E5EWL - R1TC**********
E5CC -RX2ASM-800*
E5CC -QX2ASM-800*
Đồng hồ nhiệt 11 chn trịn E5CZ-R2TU 100~240VAC***********
*
PLC
CPU C200G - CPU33
CPU: CQM1H-CPU51
HÀNG CÓ SẴN
VINHKHANHHUNG Co ;Ltd
52 Lê Đình Lý - Thanh Khê -TP ĐN
Tel : 05113 868 556 - Fax : 05113 868 557
HP : 0989 012 375
Email :*sales@vinhkhanhhung.com.vn
Email :*vinh@vinhkhanhhung.com.vn*.
Web :*vinhkhanhhung.com.vn