Không thời gian chăm sóc bán hết 4 con mi 3 trống 1 mái , 1 con 1 mùa , 2 con bổi lở 3 tháng lồng , 1 mái 1 mùa . Anh em có nhu cầu lh : 0903870850 a Minh