1. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
*********** * Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
*********** * Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng, quý
*********** * Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
*********** * Báo cáo thuế TNDN quý
2. Quản lý sổ sách kế toán:
*********** * Lập phiếu thu, phiếu chi, sổ cái... theo quy định
*********** * Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
*********** * In sổ và đóng sổ sách kế toán
3. Báo cáo quyết toán năm:
*********** * Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
*********** * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối tài khoản
*********** * Quyết toán thuế TNCN...
*
GIÁ TRỌN GÓI: 1.200.000 – 1.500.000/tháng (thỏa thuận)