012.642.56789=>2T

012.0357.6789=>1T5

012.12.80.6789
=>1T2

0126.536.6789
=>1T2

012.1702.6789
=>1T2

012.6540.6789
=>1T2

012.67.63.6789
=>1T2

0126.483.6789
=>1T2

012.1891.6789
=>1T2

012.12.83.6789
=>1T2

012.1862.6789
=>
1T2

SIM NGUYÊN KÍCH.
BÁN NGUYÊN LÔ
11 SIM X 650N
QÚI ANH CHỊ có nhu cầu xin liên hệ :
LỢI. 08.3536.1368 - 09.3536.1368