sim vina cổ trả trước
09132000.72=4 triệu
(sim cổ thụ,sinh 72,xếp thứ 73)
09132000.73=4 triệu
(sim cổ thụ,sinh 73,xếp thứ 74)
mua cả cặp giá fix mạnh tay