thanh ly:
0973.37.4078 chi 900K
chi ban trong 2 ngay thoi nhe.
Lien he chu ky. Thank!