0909.60.26.29=700 ngàn
0909.639.474 =500 ngàn
09076.113.75 =350 ngàn
090.777.3420 =450 ngàn
0908.79.0028=600 ngàn
0908.706.046=500 ngàn
mua cả lô giá rất tốt