Cần bán bộ dragon ball 56/58 cuốn ( thiếu 40 ,56 ) khoang 85% gia' 300k .Liên hệ 01265654338 hoặc YHduc_hanh81 , Email duc_hanh81@yahoo/com