0983410727 150k

Goi 0988811665----Dung nhe
TP Vinh
(sim nguyên kit ,đăng kí chính chủ )