Bạn có giải được các đề Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC sau đây? Hãy làm thử để kiểm tra trình độ của mình ngay!

Câu hỏi:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
A. see
B. will see
C. have seen
D. had seen

ĐÁP ÁN:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)
C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
Chúng ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì động từ. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

Câu hỏi:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.
A. popular
B. popularize
C. popularity
D. popularized

ĐÁP ÁN:
The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.
A. popular --> phổ biến (tính từ)
B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)
C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)
D. popularized --> (động từ dạng V_ed)
Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.


Bài tập:
The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.
A. raise
B. reply
C. inquire
D. react

Đáp án + giải thích:
The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
B. reply --> hồi đáp (động từ)
C. inquire --> hỏi
D. react --> phản ứng
Cụm từ "raise one's awareness" có nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy duy nhất có đáp án A là thích hợp.

Nếu bạn giải đúng 2/3 câu, bạn đã có thể yên tâm tự học thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com rồi!

Học ở đây, sau khi làm bài tập xong mình biết đáp án luôn, mọi câu hỏi đều được giải thích cặn kẽ và có phần dịch nghĩa rõ ràng. Cách học này giúp mình nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe và đọc mà không hề tốn nhiều thời gian.

Còn nếu bạn chưa làm đúng 2 trên 3 câu thì cũng không sao cả, việc bạn cần làm bây giờ là tìm một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc luyện thi thôi. Đó là lý do bạn nên học khóa luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

Khi tham gia khóa học Luyện thi toeic cấp tốc tại Gia Sư Toeic, bạn sẽ có thể vừa học trên hệ thống luyện TOEIC online hiện đại, vừa học với gia sư, người sẽ trợ giúp và kèm cặp bạn trong quá trình ôn thi.