Qua sông thì phải lụy đò
Hôm nay ko nhậu cái giò nó run
------------------------------
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Trai mà ko nhậu là trai hư