0932.1.5.2006 =700n
093.21.5.2006 =SIM CHƯA KÍCH
01668.848.868 = 800n
liên hệ: 0917892186