THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học,
Căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Nay Công ty CP Giáo dục việt nam thông báo khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học" như sau:

I- Đối tượng tham dự lớp học nghiệp vụ tư vấn du học:
Người Việt Nam thực hiện các hoạt động tư vấn du học
Người có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ tổ chức .

II-Nội dung học tập lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

*** Tổng khối l*ượng kiến thức tối thiểu: 265 tiết, bao gồm:
- Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
- Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.

Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của sở giáo dục và đào tạo.

III- Thời gian :
Khóa T7-CN : học 15 buổi ( từ 8h00 đến 11h30 chiều từ 13h30 đến 17h00)
Khóa Tối : học 15 buổi ( từ 18h00 đến 21h00)
Khinh phí: 2.500.000đ ( Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)
Địa điểm : Số 12 Trần Thiện Chánh Phường 12 Quận 10 Tp Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nơi đăng ký và học tại:
Ms Nhung : 0902 86 86 04
Số 12, Trần Thiện Chánh,p12,q10,Hồ Chí Minh.
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

ĐƠN VỊ:………………………………………… ….... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ và tên, SĐT liên lạc)
Ngày … tháng … năm 2018

GIÁM ĐỐC
Ký (ghi rõ họ và tên)