CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Địa chỉ website: http://lamgiaphu.comLika Vietnam Model: I28 Optical miniature encoder
Lika Vietnam Model: MI36 - MC36 Magnetic encoders,compact Nhà phân phối l đại diện l đại lý l Lika encoder l Lika Vietnam Distributor
Lika Vietnam Model: MI36K - MC36K Magnetic encoders, Stainless steel version, Food industry
Lika Vietnam Model: I40 - I41 Optical encoders, compact
Lika Vietnam Model: CK41 - CK46 Optical encoder, compact
Lika Vietnam Model: C50 - C51 Optical encoder High temperature
Lika Vietnam Model: CB50 Optical encoder for servo motors UVW signals
Lika Vietnam Model: I58 - I58S Optical standard encoders
Lika Vietnam Model: I58SK Optical encoder Stainless steel version Food industry
Lika Vietnam Model: IP58 - CKP58 Programmable encoder
Lika Vietnam Model: C58 - C59 - C60 Optical standard encoders Through hollow shaft
Lika Vietnam Model: C58A - C58R Optical standard encoders Through hollow shaft
Lika Vietnam Model: CK58 - CK59 - CK60 Optical standard encoders Blind hollow shaft
Lika Vietnam Model: CB59 - CB60 Optical encoders for servo motors Sine/cosine
Lika Vietnam Model: MI58 - MI58S Magnetic encoders Sealed circuits
Lika Vietnam Model: MC58 - MC59 - MC60 Magnetic encoders Sealed circuits Through hollow shaft
Lika Vietnam Model: I65 - IT65 Optical encoders Square flange, US size
Lika Vietnam Model: IT68 Optical encoder
Lika Vietnam Model: XC77 Optical encoder ATEX II 2GD Ex d IIC T6 Areas 1, 2, 21, 22
Lika Vietnam Model: C80 Optical encoders for lift motors
Lika Vietnam Model: C81 Optical encoders Through hollow shaft
Lika Vietnam Model: C82 Optical encoders for lift motors
Lika Vietnam Model: I115 - I116 Optical encoders Redundant version (I116)
Lika Vietnam Model: C100 - C101 Optical encoder for wind generator applications Redundant version (C101)
Lika Vietnam Model: I70 Belt pulley with integrated encoder
Lika Vietnam Model: ICS Optical encoder Spring loaded shaft
Lika Vietnam Model: I105 Optical encoder High resolution
Lika Vietnam Model: MS36 - MSC36 Magnetic encoders Compact, singleturn
Lika Vietnam Model: AS36 - ASC36 Optical encoder Compact, singleturn High resolution
Lika Vietnam Model: AM36 - AMC36 Optical encoder Compact, multiturn High resolution
Lika Vietnam Model: ES58 - ES58S - ESC58 Optical encoders Standard, singleturn
Lika Vietnam Model: EM58 - EM58S - EMC58 Optical encoders Standard, multiturn
Lika Vietnam Model: HS58 - HS58S - HSC58 Optical singleturn encoders High resolution
Lika Vietnam Model: HM58 - HM58S - HMC58 Optical multiturn encoders High resolution
Lika Vietnam Model: HSCT - HMCT Optical singleturn and multiturn encoder
Lika Vietnam Model: AS58 - AS58S - ASC58 Optical singleturn encoders
Lika Vietnam Model: AM58 - AM58S - AMC58 Optical multiturn encoders
Lika Vietnam Model: MH58S Magnetic multiturn
Lika Vietnam Model: MM58 - MM58S - MMC58 Magnetic multiturn encoders
Lika Vietnam Model: HM58 P - HM58S P HMC58 P Optical multiturn encoders Programmable
Lika Vietnam Model: EM58 TA Programmable encoder with analogue output
Lika Vietnam Model: AS58 A - AM58 A Optical absolute encoders Analogue output
Lika Vietnam Model: EM58 PA - EM58S PA Optical multiturn encoder
Lika Vietnam Model: EMC58 PA Programmable analogue output
Lika Vietnam Model: ASR58 - AMR58 Optical singleturn and multiturn encoders
Lika Vietnam Model: AST6 - AMT6 Optical singleturn and multiturn encoder
Lika Vietnam Model: XAC77 Optical multiturn encoder
Lika Vietnam Model: ATEX II 2GD Ex d IIC T6
Lika Vietnam Model: Areas 1, 2, 21, 22
Lika Vietnam Model: AM9 - AMC9 Optical multiturn encoders Flat design
Lika Vietnam Model: AS58 PB - AM58 PB Optical singleturn and multiturn encoders
Lika Vietnam Model: AS58 CB - AM58 CB Optical singleturn and multiturn encoders
Lika Vietnam Model: HS58 FB - HM58 FB Optical singleturn & multiturn encoders Fieldbus, high resolution
Lika Vietnam Model: AM58 K Optical multiturn encoders Profibus, CANbus interface
Lika Vietnam Model: ASx58x - AMx58x Direct connection
Lika Vietnam Model: CANopen Single & multiturn
Lika Vietnam Model: EM58 EC - HS58 EC HM58 EC Optical multiturn encoders EtherCAT interface
Lika Vietnam Model: EM58 PT - HS58 PT Optical multiturn encoders Profinet interface
Lika Vietnam Model: HM58 PT
Lika Vietnam Model: XAC77 PB + CB ATEX multiturn encoder Profibus and CANbus interfaces (point to point)
Lika Vietnam Model: XAC77 FB Absolute encoder Profibus, CANbus and DeviceNet interfaces
Lika Vietnam Model: IM30 - IM31 - IM56 Encoder modules
Lika Vietnam Model: MIK36 Shaftless incremental encoder
Lika Vietnam Model: SGSM - SGSD Modular magnetic encoder Redundant (SGSD)
Lika Vietnam Model: SMG Incremental gear sensor
Lika Vietnam Model: SMRI Incremental magnetic ring encoder
Lika Vietnam Model: SGHM Magnetic encoder for gear motors
Lika Vietnam Model: MSK36 Shaftless absolute singleturn encoder
Lika Vietnam Model: MMK36 Shaftless absolute multiturn encoder
Lika Vietnam Model: SMRA Absolute magnetic ring encoder
Lika Vietnam Model: SFP Draw wire potentiometer Miniature
Lika Vietnam Model: SFE Draw wire encoder Miniature
Lika Vietnam Model: SFA Draw wire encoder Miniature
Lika Vietnam Model: SFI - SFA Draw wire unit Standard version
Lika Vietnam Model: SAK-10000 Draw wire unit
Lika Vietnam Model: SAK-15000 Reinforced winding mechanism
Lika Vietnam Model: SBK-20000, SBK-30000 Draw wire unit
Lika Vietnam Model: SBK-40000, SBK-50000 Reinforced winding mechanism
Lika Vietnam Model: MT - MTS Magnetic tape
Lika Vietnam Model: SME51 Magnetic sensor
Lika Vietnam Model: SME52 Magnetic sensor Status LED, wipers Limit switches
Lika Vietnam Model: SME22 Magnetic sensor Status LED, wipers Limit switches
Lika Vietnam Model: SME11 High performance sensor for linear motors
Lika Vietnam Model: SME12 High performance sensor for linear motors Status LED, wipers
Lika Vietnam Model: SMS11 Magnetic sensor for linear motors Sine/cosine output
Lika Vietnam Model: SMS12 Magnetic sensor for linear motors Sine/cosine output Limit switches
Lika Vietnam Model: SMB2 - SMB5 Magnetic sensors External converter
Lika Vietnam Model: SMI2 - SMI5 Linear incremental encoder with resolution selector
Lika Vietnam Model: SMSR Miniature magnetic sensor for linear motors and pick & place applications
Lika Vietnam Model: SMX2 - SMX5 Magnetic speed sensors
Lika Vietnam Model: SMK Robust magnetic sensor for standard applications
Lika Vietnam Model: SML - SMH Robust magnetic sensors for standard applications
Lika Vietnam Model: SMIG Magnetic system with self-guiding sensor head
Lika Vietnam Model: MTA1-MTA5-MTA2 Magnetic tape Absolute coding
Lika Vietnam Model: SMA5 Compact magnetic sensor SSI interface
Lika Vietnam Model: SMA1 Compact magnetic sensor BiSS + sin/cos interface
Lika Vietnam Model: SMA2 Compact magnetic sensor with BiSS interface
Lika Vietnam Model: SMAG Magnetic system with self-guiding sensor head
Lika Vietnam Model: SMAX - SMAZ Low cost magnetic sensor
Lika Vietnam Model: SMAL Magnetic sensor for long distances Elevators
Lika Vietnam Model: SMAL2 Magnetic sensor for long distances Elevators
Lika Vietnam Model: RD1A Positioning unit with absolute encoder Brushless motor Diagnostic LEDs
Lika Vietnam Model: RD12A Positioning unit with absolute encoder Brushless motor Diagnostic LEDs
Lika Vietnam Model: RD5 Compact positioning unit with absolute encoder Brushless motor
Lika Vietnam Model: RD53 Compact positioning unit with absolute encoder Brushless motor
Lika Vietnam Model: RD4 Positioning unit with absolute encoder Brushless motor
Lika Vietnam Model: LD120 Compact LED display for magnetic sensors
Lika Vietnam Model: LD112 Compact LCD battery display
Lika Vietnam Model: LD111 - LD141 Ultracompact OEM battery display
Lika Vietnam Model: LD140 - LD142 Standard battery display
Lika Vietnam Model: LD200 Universal position display
Lika Vietnam Model: LD250 Absolute multi-function display
Lika Vietnam Model: LD300 Incremental multi-function display
Lika Vietnam Model: MC111- MC150 Position display for encoders Economic version (MC111)
Lika Vietnam Model: MC221 Compact 2 axes position display
Lika Vietnam Model: IF10 Universal incremental
Lika Vietnam Model: IF20 Signal converter for incremental encoder
Lika Vietnam Model: IF30 Sine/Cosine signal interpolator
Lika Vietnam Model: IF50 Incremental signal to Analogue converter
Lika Vietnam Model: IF51 Absolute SSI to Analogue converter
Lika Vietnam Model: IF52 Absolute SSI to Bit parallel converter
Lika Vietnam Model: IF55 Gateway for Lika encoders
Lika Vietnam Model: From SSI to EtherCAT, Profibus, CANopen
Lika Vietnam Model: IF60 transmitter
Lika Vietnam Model: IF61 receiver
Lika Vietnam Model: IF62 - IF63 Fibre-optic signal converters for absolute encoders
Lika Vietnam Model: IF62 transmitter

1 - Rotary Encoders
I28 / MI36 / MI36K / I40 - I41 / I58 - I58S / I58SK / IP58 - IP58S / IQ58 - IQ58S/ CB60 / MI58 - MI58S / I65 - IT65/ IT68 / I115 / I116 / I105 / ICS / MC36 / CK41 / CK46 / C50 / C51 / CB50 / CKP58 / CKQ58 / CH59 / C58 - C59 - C60 / C58A - C58R / CB59 / CK58 - CK59 - CK60 / CK61 / MC58 - MC59 - MC60 / XC77 / C80 / C81 / C82 / C100 / C101 / MS36 - MSC36 / MM36 - MMC36 / MS40 - MS41 / AS36 - ASC36 / AM36 - AMC36 / ES58 - ES58S - ESC58 / EM58 - EM58S - EMC58 / HS58 - HS58S - HSC58/ HM58 - HM58S - HMC58/ HSCT - HMCT / AS58 - AS58S - ASC58/ AM58 - AM58S - AMC58/ MH58S / MM58 - MM58S - MMC58 / HM58 P - HM58S P - HMC58 P / AMR58 / AST - AMT6 / XAC77 / AM9 - AMC9 / AM58 P - AM58S P - AMC58 P / EM58 EC - HS58 EC - HM58 EC / EM58 PT - HS58 PT - HM58 PT / AS58 PB - AS58S PB - ASC58 PB / AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB/ AM58K / HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB / HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB / XAC77 PB-CB / XAC77 FB / AS58 CB-AS58S CB-ASC58 CB / AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB / AM58K / ASx58x - AMx58x Easy CANopen / HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB / HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB / XAC77 PB-CB / XAC77 FB / HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB / HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB/ XAC77 FB / EM58 - EM58S - EMC58 / MS40 - MS41 / MH58S / EM58 TA / AS58 A - AM58 A / EM58 PA / ASR58-ASR58S/ XAC77 PA / MS40 - MS41 / ES58 - ES58S - ESC58 / EM58 - EM58S - EMC58 / HM58 P - HM58S P - HMC58 P / AS58 - AS58S - ASC58/ AM58 - AM58S - AMC58/ AST6 - AMT6 / IM30 - IM31 - IM56 / SGSM – SGSD / SMG / MIK36 / MSK36 - MMK36 / SMRI2 / SMRI5 / SMRA / SFE / SF-I / SAK / SBK / SFA /
2 – Displays & interfaces
LD112/ LD111 / LD141 / LD140 / LD142 / LD200 / LD250 / LD300 / MC150 / MC111 / MC221 / LD112 / LD111 / LD141 / LD140 / LD142 / LD120 / LD112 / LD111 / LD141 / LD140 / LD142 / LD200 / IF55 / IF10 / IF20 / IF30 / IF50 / IF51 / IF52 / IF60-IF61 / IF62-IF63
3 – Linear encoders
SMP / SME51 / SME52 / SME21 / SME22 / SME11 / SME12 / SMI2 - SMI5 / SMK / SML - SMH / SMX2 - SMX5 / SMIG / SMS11 / SMS12 / SMSR / SME52 / SME22 / SME12 / SMS12 / SMIG / MT / MTS / MTIG / SMA5 / SMA1 / SMA2 / SMAG / SMAX – SMAZ / SMAL / SMAL2 / MTAX / MTA5 / MTA1 / MTAG / SFE / SF-I / SAK / SBK / SFA / SF-A / SAK / SBK /
4 – Rotary Actuators
RD1A / RD12A / RD5 / RD53 / RD4
5 – Couplings
MFB / MSX / MST / MWS / PAN / PGF / XGT-XGS / MJT / MOL / MOHS / MOP / MSXP / MSF / XGT-XGS / MJT / MST / XUT / MWS / MJT / MOL / MOS / MLR / MOHS / MOP / MSXP / XBWS / XBSS / MSTS / MWSS / MFBS / XRP / MRG MRGS / MLR MLRS / XGT-XGS /

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!
* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:
- Mobi phone: 090.664.0828 _ Bạch Thị Ri Na
- Email: cuong@lamgiaphu.com
- Skype: info_500951
* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh
* Đặt uy tín lên hàng đầu