mỹ rừng, chì bấm cả cha mẹ 600k cho 2 con gà nhập mỹ tho, sư thật mất lòng, mình chuyên đổ dòng mỹ lai rừng lên bảo đảm gà bạn kg thể là mỹ rặc....ban có thể so sánh gà của bạn với con gà mỹ lai rừng của mình dưới chữ ký...chia buồn .... phu top