AE có hàng xin gửi list vào khanhdd84@gmail.com. tks all