%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: +8.4949.555.000
0936.555.333 = 10tr
(Có call có fix - Bao sang tên toàn đông nam á
:x)