Mong mod thương tình để vài hôm e rất cám ơn.
Cần mua khoen xanh, bổi tướng đẹp hoặc đã líu có mùa càng tốt, nói chung e đang cần nên có gì cứ sms cho e hay call cũng dc nhé
em ở HCM
call 0977 75 43 43
yahoo: thodiafriends