Chuyen sang choi gà tre Asil, càn thanh ly e gà tre my rac dòng gà Pyle.
Gà này mình nuôi tu trung nhap nha AE, nguoi ban lam hai quan cho 10 trung no duoc 4 e, minh chi duoc e này thôi còn lai nguoi ta bat het tu lúc nhõ rôi.
e nó duoc 7 tháng, nang 700g, max trang co 900g hön, chân vàng cao ráo, bãn duoi lon. chua cat mong, tich gì hêt nha. Thích hop cho AE làm giông.
Hình e nó dayGiá e nó: 1,8 triêu
Liên hê: 0907 79 79 72 (Hiéu)