MS01
Gà cú 2kg8 ăn 3 độ, bổn gà gò công.
Gà đá ăn nhanh, không bị cựa
Ăn cái thứ 3 ngày 01/06/13
Gà mồng lật trái
Gà hiện tại ở TP Mỹ Tho Tiền Giang nhé

MS02
Gà này có 1 xuyên đao lưỡi búa ngay cựa, 2 liên giáp ngay cựa nha a e
gà mới xuống lông. Bổn đá cựa
Cùng bầy với MS01

MS03
Gà này cùng bầy với MS01, MS02.
Ăn 1 độ ngày 02/06/13