1. SỮA SIMILAC ADVANCE: GIÁ 550K

2. SỮA SIMILAC GO&GROW: GIÁ 560K

3. SỮA SIMILAC ADVANCE ORGANIC: GIÁ 610K

4. SỮA GERBER SỐ 1: GIÁ 540K

5. SỮA GERBER SỐ 2: GIÁ 550K


6. SỮA ENFAMIL SỐ 1: GIÁ 550K


7.SỮA ENFAMIL SỐ 2: GIÁ 510K


8. SỮA ENFAMIL SỐ 3: GIÁ 550K


9. SỮA ENSURE VANILLA: GIÁ 250K (397G)

LIÊN HỆ: THÔNG: 098 336 3346
PHƯỜNG 12, QUẬN 11 TP-HCM