Rao giùm 1 ng bạn.....
Bạn đó do chuyển nhà lên tp học nên chủ nhà ko cho nuôi cún...
Bé là chihuahua cái tầm 2 tháng .
Giá 2 triệu.
Hình bé....

Bạn này ở Q6 và Q8....
Điện thoại : 0167 741 5000 ( Cường )