Ban con Chào mào mai 400k lông đôui hơi bi toe ,nuôi được 1 nam rưới,mơi thay lông xong ,2 thág trước nó đẻ đươ;C 3 trái trứng,0934 670 160