chào mào an lão bình định hơn 1 mùa, đổ giọng tốt, mũ dày, mào hơi lân, hầu bò, trung chim tướng đẹp, có 1 đốm trắng ở cổ, chú này chim có tương lai tốt, ra côi treo biên đã chịu chơi
clip đâyclip tham khảo

liên hệ 0976527246
trên đường phan văn hớn, xuân thơi thượng, hóc môn